سیاه چاله های بسیار عظیم در قلب کهکشان ها چنانکه در برداشت این هنرمند از کهکشان پین ویل (Messier 101)  بر اساس تصویر ارسال شده توسط تلسکوپ فضایی هابل متعلق به ناسا دیده می شود، به خارج پرتو افشانی می کنند و موجب وزش بادهای خیلی سریع به سوی آن می شوند.

داده های دریافت شده جدید از تلسکوپ هسته ای طیف نمای ناسا (NuSTAR) و تلسکوپ های XXM و نیوتُن متعلق به آژانس فضایی اروپا، وزش بادها را که حاوی گازهایی با اتم های بشدت یونیزه شده هستند به شکل دایره وار و از تمامی جهات نشان می دهند. این یافته ها امکان وزیده شدن بادها را در شعاع های کوتاه منتفی می دانند.

با پی بردن به شکل و دامنه بادها، پژوهشگران توانستند قدرت باد ها را مشخص کنند: بادهای بسیارسریع به حدی قدرتمند هستند که می توانند شکل گرفتن ستاره ها را در سرتاسر یک کهکشان مختل سازند.

ناسا با سازمان های فضایی در سرتاسر جهان به منظور جمع آوری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره کیهان اطراف ما همکاری می کند. برای اطلاعات بیشتر از  تارنمای ناسا  دیدن کنید.