همه می توانند در مبارزه با نقض حقوق بشر و کار اجباری نقش ایفا کنند.

جالینا پورتر، معاون ارشد سخنگوی وزارت خارجه می گوید، گوش دادن به بازماندگان، داوطلب شدن با گروه های مدافع حقوق بشر و تحقیق در مورد کالاهایی که با استفاده از کار اجباری تولید می شوند(PDF, 7MB) چندین راه از راه کارهای متعددی هستند که مردم می توانند برای جلوگیری از استثمار و نقض حقوق بشر به کار گیرند.

او می افزاید: “عمل و صدای شما قدرتمند هستند. شما این توانایی را دارید که تغییرات مثبت ایجاد کنید و به جلوگیری از نقض حقوق بشر کمک کنید.”