صدمین سالگرد یک گام بزرگ برای حق رأی زنان – ویدیو

امسال صدمین سالگرد تصویب متمم نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده است که به زنان آمریکایی – در حقیقت، زنان سفید پوست – حق رأی اعطا کرد. در حالیکه چندین دهه دیگر و تا جنبش حقوق مدنی طول کشید تا همه زنان آمریکایی حق رأی کسب کنند، متمم نوزدهم گامی بزرگ به سوی برابری بود.

این ویدیو را تماشا کنید و درباره این قانون بیشتر بیاموزید.