در روز کار، آمریکایی ها از خدمات همه کارگران به ایالات متحده قدرشناسی می کنند. پدر و مادر خوان فلیپه هِرِرا، ملک الشعرای کنونی ایالات متحده به عنوان کارگران مهاجر، ابتدا در مزارع تگزاس، و سپس در کالیفرنیا، معیشت فرزندان خود را تامین کردند. امروز اقتصاد کشاورزی ایالات متحده به حدود یک میلیون کارگر روز مزد، که یک سوم آنها در کالیفرنیا و تگزاس به کار اشتغال دارند وابسته است.

هِررِا گفت: “پدر من از همان ابتدا یک کارگر بود. او در دهه ۱۸۹٠ به ایالات متحده آمد و در مزارع کوچک انگور چینی می کرد، و مادرم هم همان کار را می کرد.” (ِهررِا هنگامی چشم به جهان گشود که پدرش ۶۶ ساله بود.)

هِررِا در شعری که برای ShareAmerica سروده است، در حالی که با خواهرش با فلفل های تندی که توسط کارگران امروزی چیده شده اند دست به کار آماده کردن غذا هستند، از زندگی نیاکان خود یاد می کند.

من و خواهرم سارا فلفل تند پوست می کنیم،

برازیتو، نیو مکزیکو، ۲٠۱۴

–         برای کارگرانی که هرگز نرفتند

 

با دست هایمان در آب

که فلفل های تند سبز و سیاه برشته شده را پوست می کنند

از تراکتور قرمز از کار افتاده مدل کِیس ۴۵ با رنگ رفته اش

از استخوان های شکسته اش

از دندان های پوسیده نارنجی اش

و از غرب نا شناخته- حرف می زنیم.

از پاپا فلیپه که

در ۱۸۹۶ از مرز گذشت حرف می زنیم. خواهرم می گوید می دونی

پاپا فلیپه پشت خانه

با یک گونی

که با لوله آب خیس شده بود

زیر تنها درختی که داشتیم

یک یخچال اختراع کرد

همانجا بود که ما غذا را سرد نگه می داشتیم

خواهرم سارا می گوید،

و مادر هم قورمه گوشت را کنسرو می کرد.

–         خوان فلیپه هِرِرا، اول سپتامبر ۲٠۱۵