نویسنده این مقاله امام ُصحیب وب، یک پژوهشگر مقیم واشنگتن است که در گذشته پژوهشگر مقیم در جامعه اسلامی مرکز فرهنگی بوستون بود.

وقتی من به کشورهای دیگر سفر می کنم، یکی از اولین سؤال هایی که از من می پرسند این است: “رمضان در آمریکا به چه شکلی برگزار می شود؟” برای آمریکایی مسلمان، مثل کشورهای دیگر، رمضان زمانی برای برقراری پیوند دوباره با خداوند از طریق روزه گرفتن و مراقبه شخصی و افزایش نیایش و نیکوکاری است.

(آجیل و خرما از خوراکی های سنتی ماه رمضان هستند. (عکس از آسوشیتدپرس
(آجیل و خرما از خوراکی های سنتی ماه رمضان هستند. (عکس از آسوشیتدپرس

بیشتر مراکز اسلامی در همه اوقات بازند، بنا بر این دیدار از یکی از آنها در ماه عبادت کار آسانی است. بیشتر اوقات سخنرانی هایی در مسجدها برگزار می شود، پس افزوده بر کارهایی که در بالا به آنها اشاره رفت، فرصتهایی نیز برای تازه کردن دوبارۀ علاقه مندی فکری به مذهب وجود دارند.

مهمانان در شمار بیشتری به مراکز اسلامی سر می زنند. اعضای خانواده کسانی که تازه به اسلام گرویده اند آنها را همراهی می کنند، همکاران با دوست خود غذایی صرف می کنند و مهمانان در ارتباط با دانشگاه ها، مدارس و دیگر نهادهای مذهبی دعوت می شوند که غذا و برکات ماه را تجربه کنند. رهبران سیاسی و مدنی بیشتر اوقات از مراکز دیدن می کنند و اهمیت خدمات آمریکایی های مسلمان را مورد تایید قرار می دهند.

بیشتر مساجد میزبانی افطار روزانه- شامی را که هنگام شکستن روزه صرف می شود- به عهده می گیرند. شما در صورت غذا همه چیز، از غذاهای صرفا آمریکایی گرفته تا انتخاب هایی از جنوب آسیا، کشورهای عربی، آفریقا و اروپا پیدا می کنید. این یک شام رویایی برای عاشقان غذا است. نمازهای بیشتری در شب خوانده می شوند و معمولا یک قاری ورزیدۀ قران هدایت جمع را به عهده دارد و جامعه یک اوج روحانی را که در این ماه مبارک منحصر به فرد است تجربه می کند.

رمضان در آمریکا احساس فردی مسؤلیت را با احساس بزرگتر اشتراک و مباهات در هم می آمیزد. رمضان در آمریکا منحصر به فرد است، چنان که در کشورهای دیگر نیز دارای همین ویژگی است و زمانی است که در آن شکم ها خالی می مانند در حالی که قلب ها پرهستند.

درباره سنت های ماه رمضان در آمریکا بیشتر بیاموزید ، و ببینید مسلمانان آمریکایی چگونه آیین های مذهبی خود را بجا می آورند و به جامعه خود خدمت می کنند.