مسابقه شعر خوانی به جوانان برای بیان افکارشان اعتماد به نفس می بخشد

وقتی یمین و امینه به تیم مسابقه شعر خوانی  در مدرسه خود پیوستند، این کار به آنها آزادی داد تا درباره چیزهایی که برایشان اهمیت داشت بنویسند. همچنین به ایجاد اعتماد به نفس در آنها کمک کرد.

قدمت شعر شفاهی به پیش از کلام مکتوب باز می گردد. این هنر به مرور زمان تکامل یافته و برای سرگرمی، انتقال احساسات و به چالش کشیدن جوامع با ارائه اندیشه ها و مفاهیم جدید به کار رفته است.

مسابقه شعر خوانی یک نمونه امروزین از این وسیله باستانی بیان است. مسابقه شعر خوانی شعر سنتی را با داستان گویی، ترانه نویسی، اجرای بصری و حتی لطیفه گویی در برابر جمع در می آمیزد. همانگونه که در مورد تیم یمین و امینه نیز مصداق دارد، مسابقه شعر خوانی طریقه بسیار مطلوبی برای گردهم آوردن مردم از فرهنگ ها، ادیان و پیشینه های گوناگون است.