مسلمانان با اکثریتی کوبنده داعش را طرد می کنند

مسلمانان در حال اعتراض به داعش (عکس از حیدر محمدعلی/ خبرگزاری فرانسه/ تصاویر گتی)
زنان و دختران عراقی علیه تروریسم داعش اعتراض می کنند. (عکس از حیدر محمدعلی/ خبرگزاری فرانسه/ تصاویر گتی)

مسلمانان در سرتاسر جهان به سازمان تروریستی داعش به چشم تحقیر می نگرند و رهبران معتبر مسلمان داعش را به خاطر جنایاتش تقبیح می کنند.

مسلمانان، چه در رسانه های اجتماعی، چه در اطلاعیه های مطبوعاتی و چه طی اعتراضات سازمان یافته، داعش را به خاطر حملات تروریستی اش محکوم کرده اند.

یک نظرسنجی اخیر توسط مرکز پژوهشی پیو نشان می دهد که نظراکثر مسلمانان دنیا به داعش “به طور چشمگیری منفی است.” ازجمله یافته های این نظرسنجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نموداری که نشان دهنده دیدگاه ها درباره داعش است/ مرکز پژوهشی پیو

در هیچ کشوری بیش از ۱۵ درصد جمعیت گرایش مساعدی نسبت به داعش نشان ندادند. و در کشورهایی با ترکیب جمعیتی مختلط از نظر مذهبی و قومی، نظرات منفی نسبت به داعش در سرتاسر این خطوط غلبه داشتند.”

در لبنان تقریبا دیدگاه همه کسانی که در نظرسنجی شرکت داشتند نسبت به داعش نامساعد بود، “از جمله ٩٩ درصد از آنها مخالفت شدید خود را ابراز کردند.” انزجار از این گروه تروریستی هیچ حد و مرز فرقه ای نیز نمی شناخت، چنانکه ٩۸ درصد مسلمانان سنی و صد در صد مسلمانان شیعه و مسیحیان نسبت به گروه یاد شده نظر نامساعد داشتند.

در اکثریت کشورهایی که مورد نظر سنجی قرار گرفتند ارزیابی های نامساعد از ٧۰ در صد فراتر می رفتند.

بایدن، معاون رئیس جمهوری بعد از حملات پاریس گفت، داعش در هدف راهبردی خود برای ایجاد “برخورد تمدن ها” میان غرب و مسلمانان با ناکامی مواجه خواهد شد.

بایدن افزود: “آنها می خواهند که ما به مسلمانان قربانی تروریسم پشت کنیم. اما این دار و دسته اوباش یک ایدئولوژی منحرف را تبلیغ می کنند، آنها هرگز موفق نخواهند شد. دنیا در عزم راسخ خود برای پایان دادن به این آفت با ما متحد است.”