وقتی آمریکایی ها احساس کنند در محیط کار با تبعیض مواجه هستند، به کمیسیون فرصت های شغلی برابر در ایالات متحده (EEOC) مراجعه می کنند.

این کمیسیون که در ۱۹۶۵ تأسیس شد، فصل هفتم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ که تبعیض در محیط کار را منع می کند، به اجرا می گذارد. مأموریت این کمیسیون متوقف کردن و ترمیم تبعیض غیرقانونی در استخدام است. طبق قانون فدرال تبعیض علیه یک کارمند یا فردی که تقاضای استخدام می دهد بر اساس خصوصیت های زیر غیرقانونی است:

  • نژاد
  • مذهب
  • رنگ (تبعیض بر اساس روشنی یا تیرگی رنگ پوست، یا ویژگی های دیگر پوستی)
  • جنسیت (ازجمله محافظت در مقابل تبعیض علیه بارداری زنان)
  • مبدأ ملیت
  • سن (افراد دارای چهل سال یا بیشتر از محافظت برخوردارند)
  • ناتوانایی
  • اطلاعات ژنتیکی (ازجمله محافظت در مقابل تبعیض بر اساس پیشینه پزشکی خانوادگی یک فرد)

یک فرد می تواند دادخواست خود را بر اساس تبعیض یا شخصاً با حضور یافتن در دفتر کمیسیون فرصت های شغلی برابر ارائه دهد و یا آن را از طریق ایمیل ارسال کند. راهی برای ارائه دادخواست از طریق اینترنت وجود ندارد، ولی یک ابزار سنجش اینترنتی می تواند شکایت ارائه داده شده را ارزیابی کند تا اطمینان حاصل شود که با معیارهای لازم مطابقت دارد.

دفاتر کمیسیون فرصت های شغلی برابر در همه ایالت ها یافت می شوند. در سال های اخیر، آمریکایی ها ۸۸٫۷۸۸ دادخواست در رابطه با تبعیض در محیط کار را به این کمیسیون ارائه داده اند.