شاید تا به حال تغییرات آب و هوایی را به این شکل ندیده باشید.

اد هاوکینز، یک دانشمند اقلیم شناس از دانشگاه ریدینگ انگلستان، می تواند این مطلب را به شما نشان دهد. او با استفاده از میانگین دمای ماهانه جهان در ۱۶۶ سال گذشته یک پویانمایی (انیمیشن) قانع کننده را از آن چیزی که معمولا به نظر غیرقابل درک می آید، به وجود آورد:

تغییرات دمای جهانی (۱۸۵٠ – ۲٠۱۶)

چرا این موضوع مهم است؟ از پیش از دوران صنعتی شدن، سوزاندن سوخت های فسیلی مقادیر عظیمی دی اکسید کربن نگهدارنده گرما را به اتمسفر فرستاده است. دو درجه سلسیوس می تواند جهان را کاملا در “محدوده خطر” تغییرات آب و هوایی قرار دهد.

وقتی دمای جهانی ۲ درجه سلسیوس افزایش می یابد، دانشمندان پیش بینی می کنند که این میزان گرمایش موجب طولانی تر شدن مدت خشکسالی ها، افزایش وضعیت های بسیار وخیم آب و هوایی، و افزایش سطح آب دریاها به میزان یک متر یا بیشتر خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی توافقنامه جهانی پاریس در ماه دسامبر سال ۲٠۱۵ متوقف ساختن افزایش دما پایین تر از ۲ درجه سلسیوس و ادامه تلاش ها برای محدود کردن افزایش دما به ۱٫۵ درجه است.