ناامنیتی غذایی و فقر گسترده در ونزوئلا – ویدیو

رژیم نامشروع مادورو زندگی مردم ونزوئلا را به ویرانی کشیده است.

بنا به یافته های بررسی ملی شرایط زندگی ۲۰۱۹-۲۰۲ (ENCOVI) ، ٪۹۶  مردم ونزوئلا در فقر زندگی می کنند.

درباره سوءمدیریت اقتصادی مادورو که منجر به این وضعیت فاجعه آمیز حقوق بشر شده است، بیشتر بخوانید.