یک قرن پیش ٨ زیر گونه از ببرها روی زمین جولان می دادند؛ سه تا از آنها اکنون منقرض شده اند. جمعیت ببرهای وحشی که تعدادشان تنها در هند٨٠ هزار برآورد می شد، ظرف مدت صد سال به ٣٫٥٠٠ کاهش یافته است.

فشارهای ناشی از کشتارهای غیر قانونی، از میان رفتن منابع غذایی و نابود شدن زیستگاه ها به انقراض سه زیر گونه به نام های جوان، بالی و کاسپین انجامیده اند. این مشکلات به اضافه وجود تقاضا برای اجزای بدن ببرها، بقاء زیرگونه های باقی مانده را نیز تهدید می کنند. در بعضی از داروهای سنتی آسیایی- که تأثیرشان توسط دانش امروزی نفی شده است- از استخوان ببر استفاده می شود. این داروها پوندی ١١٥ دلار به فروش می رسند.

امروز، در فهرست قرمز گونه های مورد تهدید که توسط اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت منتشر می شود، ببر به عنوان یک گونه در معرض خطر طبقه بندی شده است.  این حیوان به موجب کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر (CITES) تحت محافظت قرار دارد و نام آن در فهرست قانون گونه های در معرض خطر ایالات متحده  نیز وارد شده است.

یک قانون دیگر ایالات متحده به نام “قانون محافظت از کرگدن ها و ببرها” از کوشش های حفاظتی در مورد ببرها در کشورهای همطراز حمایت می کند.

در ١٩٩٤ قانون یاد شده صندوق محافظت از ببرها را که برای کمک فنی و پشتیبانی از مدیریت منابع، پژوهش و آموزش بودجه در اختیار می گذارد تأسیس کرد.

پیمان ها و قوانین برای محافظت از ببرها کافی نیستند. سازمان های غیر دولتی، بخش خصوصی و افراد می توانند به بقای این حیوان یاری دهند.

تمبر با نقش پلنگ (اداره پست ایالات متحده)
تمبر “گونه های در حال انقراض را نجات دهید.” (اداره پست ایالات متحده)

آمریکایی ها با خرید تمبرهای پست “حیوانات در حال انقراض” به محافظت از حیات وحش کمک می کنند.  مبلغ سه میلیون دلاری که تا به حال جمع آوری شده از طرف صندوق چند ملیتی محافظت از گونه ها مورد استفاده قرار گرفته است.

ببر در افسانه ها و اسطورهای سرتاسر جهان، حتی در آن نواحی که این گونه نمادین اکنون منقرض شده است به زندگی ادامه می دهد.

برای محافظت از این گونه پیش از انقراض آن چه کار می توان کرد؟