آموزش دختران به راستی اهمیت دارد

یک دلیل خوب این است: بانک جهانی می گوید وقتی در کشورهای در حال توسعه تعداد دخترانی که آموزش دبیرستانی دیده اند افزایش می یابد درآمد سرانه کشور نیز روبه افزایش می گذارد.

آیا دلایل بیشتری می خواهید؟ آموزش دختران موجب بهبود وضع بهداشت و امنیت زنان و خانواده هایشان می شود.

دهه گذشته شاهد افزایش حضور دختران در مدارس ابتدایی در کشورهای رو به توسعه بوده است- در حال حاضر ۸٧ درصد از آنها به مدرسه می روند.  ولی کمتر از ۴ نفر از هر ۱۰ نفر دوره دبیرستان را به پایان می رسانند.

ما چگونه می توانیم زنان جوان بیشتری را در مدرسه نگهداریم؟

دایر کردن مدارس در جایی که دختران به آنها دسترسی داشته باشند

Classroom of young girls in headscarves, at desks with notebooks (USAID)
(آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده)

در مناطق روستایی مداس معمولا دور از خانه های دختران واقع شده اند. یک بررسی یونیسف یافت که وقتی ایستگاه اتوبوس مدرسه در فاصله یک کیلومتری به جای سه کیلومتری قرار داشته باشد، میزان حضور دختران در مدرسه به دو برابرافزایش می یابد.

ایمن نگهداشتن دانشجویان دختر

Three young girls in school uniforms, seated at desks with notebooks (USAID)
(آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده)

دخترانی که باید مسافت طولانی را تا مدرسه بپیمایند در برابر اذیت و آزار یا حتی حمله آسیب پذیر هستند. و در مکان هایی که آموزش دختران تشویق نمی شود، آنها ممکن است حتی در کلاس های درس خود و در اطراف کلاس ها  در معرض ارعاب قرار گیرند. جوامعی که به منظور ایمن نگه داشتن دختران در محیط مدرسه می کوشند،  نتایج و پی آمدهای بهتری به دست می آورند.

آموزش و تعلیم آموزگاران برای مقابله با کلیشه ها

Row of schoolchildren, seated at desks with notebooks (USAID)
(آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده)

گاهی معلمان و کتاب های درسی این تفکر را که دختران از پسران کم هوش ترند، تقویت می کنند و تصاویر دختران و زنان را تنها به عنوان کارگران خانگی و خدمتکار نشان می دهند.  آموزگاران آموزش دیده برای مقابله با کلیشه ها، به دختران برای کشف فرصت ها یاری می دهند. و هنگامی که مدرسه ای تعداد چشمگیری از آموزگاران زن را استخدام می کند، از تبعیض علیه دختران می کاهد و سرمشق و الگویی برای آنها ارائه می دهد.

کاهش حجم کار در خانه

Group of young girls in school uniforms, with backpacks, facing camera (USAID)
(آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده)

در کشورهای در حال توسعه بیشتر کارهای خانه توسط زنان انجام می گیرد. و به همین دلیل تعداد بسیاری از دختران از رفتن به مدرسه بازداشته می شوند. تقسیم کارهای خانه میان همه اعضای خانواده به موفقیت دختران کمک می کند.

نگذارید عادت ماهانه مانع رفتن دختران به مدرسه شود

Three girls drinking water from mugs; vegetable garden and building in background (USAID)
(آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده)

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بویژه در مناطق روستایی، دختران هنگام عادت ماهانه به مدرسه نمی روند، چون به لوازم بهداشتی لازم یا آب جاری دسترسی ندارند. در یوگاندا رئیس پارلمان که زن است یک کمپین آگاهی رسانی را برای این که وسایل بهداشتی بیشتری در دسترس دختران قرار گیرند و به نگهداشتن دختران در مدرسه کمک کنند، راه انداخته است.