کری، وزیر امور خارجه،  در٢ مارس هنگام گشایش بیست و هشتمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که شورا از طریق همکاری با همه دولت ها در سراسر جهان می تواند به فراهم ساختن آینده ای “که به مراتب از حال یا گذشته بهتر باشد یاری دهد.”

وی افزود، در زمانی که نقض حقوق بشر از طرف بعضی رژیم ها و گروه های افراط گرا  “به سطحی رسیده  که در تصور نمی گنجد و وجدان را تکان می دهد،” ایالات متحده به پشتیبانی خود از شورا ادامه می دهد زیرا به رسالت و امکانات آن متعقد است.

کری گفت: “ضابطه اخلاقی که ما را به اینجا فرا می خواند و متحد می کند به هیچ کشور یا قاره ای تعلق ندارد. یک پیکار اساسی به خاطر کرامت انسانی نیروی محرک در تمامی تاریخ بشر و در سرتاسر جهان بوده است و آنچه ما را بر می انگیزد یک رشته ارزش ها و آرمان های جهانی است.”

وی اظهار داشت: “مردم بسیاری در مکان هایی بسیار زیاد در برابر واقعیت های تحمل ناپذیری قرار دارند و ما – همه ما به طور جمعی- نمی توانیم آن را بپذیریم– و آن را نمی پذیریم.”

کری گفت، شورا دارای رسالتی برای تبدیل جهان به مکانی بهتر است:

  • فراهم آوردن وسیله ای ارزشمند برای یادآوری تعهدات و الزاماتی که هر کشوری به عهده دارد.
  • پاسخگو قرار دادن دولت ها در صورتی که در عمل به ضوابط بین المللی کوتاهی کنند.
  • کمک به کشورها برای دادن پاسخ موفقیت آمیز به چالش های محلی حقوق بشر.
  • پیشبرد موازین بین المللی مانند حقوق دگرباشان جنسی 
  • ارائه روش هایی برای ارزیابی کشوری به هر یک از کشورها، شامل فرایندهای بازنگری ادواری.

کری گفت: “هرچه دنیا بیشتر درباره موارد مشخص نقض حقوق بشر آگاهی کسب کند، فشار بیشتری بر بازیگران بد برای تغییر مسیر خود وارد خواهد آمد. و سرانجام– البته نه یک شبه-، اما در نهایت- فشار به نوعی تغییر که موجب نجات جان ها می شود و آزادی را گسترش می دهد خواهد انجامید.” وزیر از شورا به خاطر تمرکز دادن بیش از اندازه توجه بر اسراییل انتقاد کرد و گفت: “وقتی موضوع حقوق بشر مطرح می شود، هیچ کشوری در جهان نباید از این که زیر ذره بین قرار گیرد معاف باشد، اما هیچ کشوری هم نباید در معرض تبعیض بی پایه و بی انصافانه قرار گیرد.”