اگر شما و سایر رأی دهندگان بر این باورید که روند برگزاری انتخابات یا همه پرسی در کشورتان نامشروع است، پس آنها بی معنی هستند. اگر مبنی بر دلایل قابل توجه فکر می کنید که رأی تان به شمار نمی رود، در رأی شماری به نفع یک نامزد یا حزب خاص تقلب می شود، یا در کل این روند به برخی از رأی دهندگان بیش از دیگران ارج می دهد، چرا باید نتایج آن را پذیرفت؟

بنیاد بین المللی برای نظام های انتخاباتی، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی سی از ۱٩۸٧ تاکنون در بیش از ۱۳۵ کشور به منظور ترویج و ارتقاء مشروعیت روند انتخابات فعالیت داشته است. این بنیاد به ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل برای یک چارچوب اساسی و حقوق که در هر انتخابات باید رعایت و اجرا شوند اشاره می کند:

“اراده مردم می بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ این اراده می بایست در انتخابات حقیقی و ادواری و مطابق حق رأی عمومی اعمال گردد، که حقی جهانی و برابر برای همگان است. این رأی گیری باید به صورت مخفی یا روندی مشابه که آژادی رأی را تضمین می کند، برگزار شود.”

این ماده حضور ناظران بر انتخابات، قوانینی که از حق رأی زنان و گروه های اقلیتی صیانت می کنند، و الزام پوشش خبری توسط نهادهای مستقل را در طول برگزاری انتخابات توجیه می کند.

همیشه به خاطر داشته باشید که رأی دادن فقط آغاز مسئولیت های شهروندی یک فرد است. هشیار و آگاه باقی بمانید زیرا مقامات منتخب باید در قبال تصمیمات و اعمال شان پاسخگو باشند!

Free and fair election_persian

 

Free and fair election_persian2

 

Free and fair election_persian3

 

Free and fair election_persian4