اگر در حال یادگرفتن زبان انگلیسی آمریکایی هستید باید این را بدانید که اصطلاح funny feeling به این معنی نیست که شما حس خنده داری دارید. آمریکایی ها معمولا این اصطلاح را به کار می برند تا بگویند که یک حسی به آنها می گوید که قرار است یک چیز، نتیجه ای خلاف انتظارشان را به بار بیاورد.

در زیر با پنج اصطلاح دیگر که فراتر از خنده و شوخی هستند، آشنا شوید:

To have the last laugh

(عکس از شاتراستاک)

معنی: برنده نهایی بودن در یک بحث و جدل یا موضوع، به ویژه پس از شکست خوردن در گذشته و یا به رغم شک و تردید دیگران.

کاربرد محاوره ای: “Trisha’s book was rejected by 10 publishers, but she had the last laugh. She published it herself, and now it’s a best-seller.”

 “کتاب تریشا از سوی ده شرکت انتشاراتی رد شده بود؛ اما برنده نهایی او بود. او خودش کتابش را منتشر کرد و اکنون اثرش پرفروش ترین کتاب است.”

To have a sense of humor

 معنی: شوخ طبع بودن. توانایی خندیدن به وضعیت های مختلف زندگی و دیدن نکات طنزآمیز در آن.

کاربرد محاوره ای: “The president of the company has a great sense of humor. When her employees make stupid mistakes, she laughs and says it’s part of the learning process.”

“رئیس شرکت بسیار شوخ طبع است. وقتی کارمندان او مرتکب اشتباهات احمقانه ای می شوند، او می خندد و می گوید که این بخشی از روند یادگیری است.”

To crack jokes

(عکس از شاتراستاک)

معنی: جوک، لطیفه گفتن

کاربرد محاوره ای: “My best friend cracks jokes all the time. When I’m with him, I’m always laughing.”

“دوست من همیشه در حال لطیفه گفتن است. من وقتی با او هستم، مدام می خندم.”

Comedy of errors

معنی: کمدی اشتباهات. شرایطی که در آن شمار فراوان اشتباهات و مشکلات متعدد وضعیت را خنده دار می کند. (برگرفته از نمایشنامه کمدی اشتباهات اثر ویلیامز شکسپیر)

کاربرد محاوره ای: “On my vacation, so many things went wrong that it turned into a comedy of errors.”

“در تعطیلات که بودم آن قدر اشکال پیش آمد که دست آخر این تعطیلات به یک کمدی اشتباهات تبدیل شد.”

Funny business

(عکس از شاتراستاک)

معنی: رفتارهای غیرصادقانه ای که به قصد فریب دادن کسی انجام می شود.

کاربرد محاوره ای: “If you try any funny business while working for this company, you will be fired immediately.”

“.اگر بخواهید هنگام کار در این شرکت دست به کارهای غیرصادقانه بزنید، بی درنگ اخراج خواهید شد.”

 بیشتر بیاموزید

 ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره، یا آشنایی با چندی از اصطلاحات که در آنها به ابر و  آسمان، حیوانات، و خورد و خوراک اشاره می شود، ارائه می دهد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.