جان کری، وزیر امور خارجه، در ٦ مارس اعلام کرد که نابود ساختن گنجینه های باستانی در نیمرود به دست داعش “تهاجمی به میراث فرهنگی مردم عراق و سوریه توسط سازمانی است که دارای یک جهان بینی زهرآگین و پوچ است.”

کری گفت: “این اقدام نسنجیده برای نابود ساختن میراث یک فرهنگ باستانی سرانجام با شکست مواجه خواهد شد. هیچ تروریستی نمی تواند تاریخ را بازنویسی کند.”

گزارش های مطبوعاتی در ٥ مارس حاکی از آن بود که داعش ویران ساختن شهر باستانی نیمرود را که در قرن سیزدهم پیش از میلاد مسیح توسط آشوری ها بنا شد آغاز کرده است. این گروه وحشت آفرین سابقه هولناک نابود ساختن میراث فرهنگی عراق و سوریه، از جمله در سال ٢٠١٤ ویران کردن مسجد حضرت یونس در شهر موصل، عراق را در کارنامه خود دارد.

دولت عراق اخیرا نیمرود را برای به ثبت رسیدن در فهرست مکان های میراث جهانی معرفی کرده بود.

کری گفت: “هدف منحرف داعش” بازنویسی تاریخ  بر اساس تصویر وحشیانه خود است.

کری افزود: “درست همانگونه که ایالات متحده در پیکار مردم عراق و سوریه علیه وحشیگری در کنار آنها ایستاده است، ما نیاز به حفظ گنجینه های ملّی را نیز به عنوان بخشی حیاتی از یک جامعه متحد تأیید می کنیم.”

وزارت امور خارجه در اوت ٢٠١٤، مشارکتی را با دانشکده های آمریکایی پژوهش های شرق شناسی برای ایجاد طرح میراث سوری به منظور محافظت از دارایی فرهنگی سوریه و مکان هایی در عراق که خارج از کنترل دولت این کشور قرار دارند تشکیل داد.