کشورها در سراسر جهان از آزادی هنگ کنگ حمایت می کنند

کشورها در سراسر جهان در محکوم ساختن قانون جدید امنیت ملی پکن که خودمختاری هنگ کنگ را تحلیل می برد و آزادی های مردم را کاهش می دهد، به ایالات متحده پیوسته اند.

پرزیدنت ترامپ در ٣۰ می گفت، اقدام چین “به وضوح تعهدات پکن به پیمان نامه را نقض می کند. او افزود: “قانون جدید وسعت نفوذ و تجهیزات امنیتی دولت چین را در آنچه که در گذشته بستر آزادی بود، گسترش می دهد.”

ببینید سایر کشورها چگونه حمایت خود را از حقوق و آزادی های مردم هنگ کنگ و چارچوب “یک کشور- دو سیستم” که زیربنای خودمختاری هنگ کنگ است، نشان دادند:

(State Dept./S. Gemeny Wilkinson)

ترامپ گفت: “این برای مردم هنگ کنگ، مردم چین، و در واقع مردم جهان یک فاجعه است است.”