در روزهای ١٨ و ١٩ فوریه، مقامات دولتی و نمایندگان سازمان های غیر دولتی از سراسر جهان در کاخ سفید گرد هم خواهند آمد. کار آنها: تدوین راهبردهای جدید برای رهبران مذهبی، بخش های خصوصی و فناوری و تمامی جوامع به منظور کمک به مقابلَه با افراط گرایی خشونت طلب.

گردهمایی مقابله با افراط گرایی خشونت طلب کار خود را بر مبنای سند راهبرد کاخ سفید   در ٢٠١١ که طی آن بر رویکردهای متکی بر جامعه  برای جلوگیری از گرایش و جذب گروه ها یا افراد به افراط گرایی و ارتکاب خشونت تأکید شده است، دنبال خواهد کرد.

بوستون، لس آنجلس و مینیاپولیس – سنت پل از جمله شهرهایی هستند که راهبرد کاخ سفید را به کاربسته اند. برنامه های آزمایشی در هر  شهر بر تعامل نزدیک میان پرسنل مجری قانون و رهبران جامعه برای جلوگیری از افراط گرایی تَأَکید دارد.

وزارت دادگستری ایالات متحده برنامه های بیشتری  را در سرتاسر کشور در این زمینه آغاز کرده است.

اریک هولدر دادستان کل گفت: “ما تحت رهبری پرزیدنت اوباما، همراه با سازمان های وابسته به خود از نزدیک با نمایندگان جامعه برای تدوین راهبردهای جامع محلی خواهیم کوشید. ما تلاش می کنیم تا سطح آگاهی را درباره مسائل مهم بالا ببریم، اطلاعات را به بهترین نحو به اشتراک بگذاریم، و آموزش را در همه حوزه ها در کشور گسترش دهیم و بهبود بخشیم.”

یک بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید  فعالیت این گردهمایی را تشریح می کند: “گرد همایی از طریق سخنرانی ها، بحث های میز گرد و تعامل میان گروه های کوچک، کار خود را بر جامعه محلی، ایالتی و دولت فدرال و کوشش های بین المللی برای درک و شناسایی بهتر و جلوگیری از دور افراط گرایی و خشونت در داخل ایالات متحده و سرتاسر جهان متکی خواهد کرد.”