گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: آب و هوا [با فایل صوتی]

سه نفر گرد میز نشسته و با هم صحبت می کنند. (عکس از Thinkstock)
گروهی دوست با نوشیدنی داغ سر میزی نشسته و درباره زمستان صحبت می کنند. (عکس از Thinkstock)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، یک دانشجو (لی) با دو دانشجوی دیگر (یانا و آکین یی) درباره شمالگان و گرمایش جهانی صحبت می کند.

آکین یی: The weather is getting so cold. I really hate it!

یانا: I do too. I miss the fall already. September was really lovely here. I wish we could have that weather all year.

لی: Don’t say that. I don’t want the Earth to get any warmer. One of my classes yesterday got me freaked out about global warming.

یانا: More freaked out than usual?

آکین یی: I think we’re all concerned about global warming. What was different about yesterday’s class?

لی: We started studying the melting permafrost in the Arctic.

آکین یی: The Earth has to get a lot warmer for the permafrost to melt, right?

لی: No, and the scariest part is the feedback loop.

یانا: The feedback loop? What’s that?

لی: Well, there’s carbon frozen in the permafrost, right? And when the permafrost melts, microbes release carbon dioxide and methane. This leads to more climate change.

آکین یی: What’s the loop part?

لی: We all know that carbon dioxide and methane cause global temperatures to rise.

یانا: And if the temperature rises, then more permafrost melts.

لی: Exactly. And when more permafrost melts, more carbon dioxide and methane is released. That causes global temperatures to rise even more. And the cycle continues.

آکین یی: That is one scary cycle. What can we do to stop it?

لی: Reduce our carbon dioxide emissions. For most people this means using less energy, using cleaner energy like solar and wind, and driving less.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

Freak out: اصطلاح غیررسمی به معنی ترسیدن؛ دلواپس شدن.

Global warming: گرمایش جهانی؛ بالا رفتن درجه حرارت جو زمین در اثر افزایش گازهای آلاینده مانند دی اکسیدکربن در جو.

Permafrost : پرمافروست؛ سردخاک؛ خاکی که برای بیش از دو سال پی در پی دمایی کمتر از دمای انجماد داشته باشد.

The Arctic: شمالگان.

To melt: آب شدن؛ ذوب شدن.

The feedback loop: در این مکالمه، به چرخه تکرار و افزایش اشاره می شود. هر چه دمای زمین بالاتر رود، سردخاک بیشتری آب می شود. وقتی سردخاک آب می شود، دی اکسیدکربن و متان بیشتری در هوا منتشر می شود. دی اکسیدکربن و متان باعث افزایش بیشتر دما در جهان می شوند. امری که باعث ذوب شدن سردخاک های بیشتر و انتشار بیشتر دی اکسیدکربن و متان در هوا می شود.

Carbon : کربن.

Microbes : میکرب.

Carbon dioxide: دی اکسیدکربن. گاز آلاینده ای که در بازدم یافت می شود، و همچنین در اثر برخی از سوخت ها منتشر می شود. در این مکالمه، ارگانیسم های ریز منجمد در سردخاک، با ذوب شدن آن باعث انتشار دی اکسیدکربن در هوا و در نتیجه افزایش درجه حرارت زمین می شوند.

Methane: متان؛ گازی که گرما را به سرعت جذب می کند و باعث گرمایش جهانی می شود.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.