انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره “عروسی است.

 

گفتگو

 

 

Angelica: Doesn’t the bride look beautiful in that wedding dress?

Maria: Yes. She looks amazing. And the groom is so romantic. I just heard the story of how they got engaged! He proposed to her during a candlelight dinner in London. Did you know that was where they went to school?

Angelica: Oh? Wonderful. And the honeymoon! What a great idea! Most people just go to the beach for a week after they tie the knot. But they plan on heading to California and cruising the coast on their motorcycle.

Maria: Really! What a fantastic idea. This is by far the best wedding I’ve ever been to.

توضیحات

  • Doesn’t …? وقتی پرسش منفی باشد، پاسخ مورد انتظار مثبت “yes” (بله) است. در نتیجه دقیقاً عکس چیزی را می ‌گوید که به نظر می‌ رسد (یعنی عروس واقعاً زیبا است).
  • به تکیه روی honeymoon (ماه عسل) گوش کنید. “honeymoon” (ماه عسل) دارای سه بخش است و تکیه بر روی بخش اول قرار دارد [HO-ney-moon]. محتوای این کلمه اهمیت فرهنگی دارد و به همین دلیل بر آن تأکید می‌ شود: به معنای سفر یا تعطیلاتی است که زوج تازه ازدواج کرده انجام می‌ دهند.
  • Tie the knot شیوه‌ای غیررسمی برای گفتن “get married” (ازدواج کردن) است.
  • آیا می ‌توانید دو کاربرد just را در گفتگو توضیح دهید؟ “Just” قیدی است که به دو صورت مختلف قابل استفاده است:

الف) برای نشان دادن گذشته خیلی نزدیک (I just heard the story (همین الان داستان را شنیدم)). وقتی  “just” برای بحث در مورد زمان مورد استفاده قرار می‌ گیرد معمولاً همراه با فعل گذشته ساده به ‌کار می‌ رود زیرا عمل کامل است. گاهی از آن می‌توان همراه با حال کامل (ماضی نقلی) استفاده کرد (He’s just finished writing a book (او تازه نوشتن کتاب را تمام کرده است)).

  • ب) برای نشان دادن تضاد یا تأکید (Most people just go to the beach (بیشتر مردم به ساحل می روند)). در این حالت “just” را می‌ توان با “simply” جایگزین کرد و بر کلمه‌ای که به آن مربوط می‌ شود (فعل، صفت یا قید دیگر) با نشان دادن تضاد، تأکید نمود. جملات زیر را با هم مقایسه کنید: “They just got married yesterday” (آنها تازه عروسی کرده‌اند) (قید زمان). “The wedding reception was just wonderful” (adverb of emphasis) (مهمانی عروسی فوق‌العاده بود) (قید تأکید).

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.