انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره “حیوانات خانگی است.

 

گفتگو

 

Connie: Oh! What a beautiful cat. What do you think?

Gary: I think I’d rather get a dog. Dogs are more loyal than cats.

Connie: Yes, but they’re so much work! Would you be willing to walk it every single day? And clean up after it?

Gary: Hmm. Good point. What about a bird? Or a fish?

Connie: We’d have to invest a lot of money in a cage or a fish tank. And I really don’t know how to take care of a bird or a fish!

Gary: Well, we’re obviously not ready to get a pet yet.

Connie: Yeah, you’re right. Let’s go grab some coffee and talk about it.

توضیحات

 

  • Oh! What a beautiful cat واژه “Oh!” برای نشان دادن تعجب و اشتیاق به‌ کار می ‌رود. “What a …” (چه…) اصطلاحی است به این معنا که “I think this is a very …” (فکر می‌ کنم خیلی …) بعد از “What a(n) …” (چه…) صفت می‌ آید که معمولاً مورد تأکید قرار می‌ گیرد. به تأکیدی که در اینجا بر روی “beautiful” (زیبا) شده است توجه کنید.
  • Dogs are more loyal than cats. دو چیز با هم مقایسه می ‌شوند (سگ‌ ها و گربه ‌ها). به ساختار جمله توجه کنید: (اسم) + “is/are more” (بیشتر هستند) + (صفت) + “than” + (اسم).  در اینجا اسامی و صفات، کلمات واجد محتوی هستند به همین دلیل بر همه آنها تأکید می‌ شود.
  • Every single day توجه داشته باشید که در اینجا بر روی همه کلمات تکیه وجود دارد. گوینده می‌ خواهد نکته‌ ای را مطرح کند به همین دلیل به‌ طور یکسان بر همه کلمات تأکید می ‌کند. “Every single day” (تک‌ تک روزها) خیلی زیاد است!
  • Good point در اینجا به این معنی است که “I agree with you” (با شما موافقم).
  • Take care of از این عبارت به همراه حیوانات، افراد و اشیاء استفاده می ‌شود. می ‌تواند به این معنا باشد “watch a child while her parents are away” (وقتی والدین بچه نیستند از وی مراقبت کن) “feed and house someone or something” (به کسی یا چیزی جا و غذا بده) یا “make sure things work properly” (مطمئن شو همه چیز درست پیش برود) (I always take care of my baby brother./ I take care of my bird by feeding it and cleaning its cage./ I need to take care of the broken sink.) (من همیشه از بچه برادرم مراقبت می ‌کنم./من با غذا دادن به پرنده‌ام و تمیز کردن قفسش از او مراقبت می ‌کنم./باید سینک خراب شده را روبه ‌راه کنم).
  • Yeah, you’re right. به تلفظ این اصطلاح دقت کنید – تمام کلمات با هم ادغام می‌ شوند. این اصطلاح دوستانه برای موافقت کردن با کسی به ‌کار می ‌رود که او را خوب می ‌شناسید.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

متن انگلیسی