انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره “ توصیه، پند و اندرز است.

گفتگو

Layla: Thanks for meeting with me during your lunch hour. I appreciate it.

Monica: No problem. I’m happy to help. What’s going on?

Layla: Oh you know, the usual. Should I take this new job? Or do I stick with my current one?

Monica: Well, I think it’s time for a change, don’t you? They pay you late and you are unhappy.

Layla: Do you really think so?

Monica: I know so. And I’ve been listening to you complain for over a year now. Trust me. Take the job. What do you have to lose?

توضیحات

  • در مکالمه رسمی، به ‌طور معمول توصیه کردن از طریق افعال کمکی صورت می‌گیرد:  ought to/ should / could / If I were you (اگر جای تو بودم). در گفتگوهای غیررسمی مردم از عباراتی نظیر I think that (فکر می ‌کنم) / I feel that (احساس می ‌کنم) /in my opinion (به نظر من) استفاده می‌ کنند.
  • به تأکید بر روی I know so (از این بابت مطمئنم) و Trust me (به من اعتماد کن) توجه کنید. از این عبارات رایج می ‌توان هم برای انتقال احساسات مثبت و هم احساسات منفی استفاده کرد. “I know so” (از این بابت مطمئنم) باور یا یقین قطعی را می‌ رساند. “To know” (دانستن) نسبت به “to think” (فکر کردن) قطعیت بیشتری را نشان می‌‌دهد.
  • به استفاده از اشکال امری دقت کنید: Take the job. (کار را بگیر.) / Trust me. (به من اعتماد کن.) / Go for it! (برو دنبالش). از شکل امری می ‌توان برای ترغیب کسی به ‌شکلی ظریف استفاده کرد.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.