انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره مراجعه به مطب پزشک است.

گفتگو

Doctor: What seems to be the problem?

Cathy: Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache.

Doctor: How long have you had these symptoms?

Cathy: About three days now. And I’m really tired, too.

Doctor: Hmm. It sounds like you’ve got the flu. Take aspirin every four hours and get plenty of rest. Make sure you drink lots of fluids. Call me if you’re still sick next week.

Cathy: OK, thanks.

توضیحات

?What seems to be the problem  به این معنا است که “?What is the problem” (مشکل چیست؟) توجه کنید که آهنگ سؤال در انتهای آن افتان است. پزشک به اطلاعات نیاز دارد، نه پاسخ “yes/no” (بله/خیر).

Well به‌عنوان واژه آغازین مورد استفاده قرار می‌ گیرد. توجه کنید که چطور حرف صدادار کشیده می‌ شود تا صدای  “Weeeeeell …” (خووووووب…) بدهد. از این حالت می ‌توان به‌عنوان راهی برای خریدن زمان  در حین فکر کردن برای جمله بعدی که می‌ خواهید بگویید، استفاده کرد.

 A bad cough … a sore throat … a headache: به حرف تعریف نامعین “a” قبل از هر علامت توجه کنید.

About به‌ معنای “more or less” (کمابیش) استفاده می ‌شود. در اینجا از آن برای به ‌دست دادن برآوردی از زمان استفاده می ‌شود.

Take aspirin … get rest … Make sure … Call me: توجه کنید که پزشک در اینجا از شکل ساده فعل برای ارائه دستورالعمل استفاده می‌کند. این شکل دستوری فعل است.

Still sick یعنی “continue to be sick” (همچنان مریض) است.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار
آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.