گفتگوهای روزمره برای نوآموزان زبان انگلیسی: آدرس گرفتن

انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره آدرس گرفتن است.

 

گفتگو

Mark: Excuse me. Could you tell me where the library is?

Nancy: Yes, it’s that way. You go three blocks to Washington Street, then turn right. It’s on the corner, across from the bank.

Mark: Thanks! I’ve only been in town a few days, so I really don’t know my way around yet.

Nancy: Oh, I know how you feel. We moved here a year ago, and I still don’t know where everything is!

توضیحات

  • Could you tell me … مؤدبانه‌تر از “Can you tell me …?” (می‌توانید به من بگویید…) است.
  • Could you tell me where the library is? توجه کنید که در اینجا تکیه بر روی “library” (کتابخانه) است زیرا اطلاعات مهم مربوط به این کلمه است. این یک پرسش جهت غیرمستقیم است، بنابراین فاعل (library) قبل از فعل (is) قرار می‌ گیرد. در پرسش مستقیم ترتیب کلمات برعکس می‌ شود (Where is the library? (کتابخانه کجاست؟))
  • Yes, it’s that way. به تکیه بر روی “that” (آن) توجه کنید. گوینده به جهت مشخصی اشاره می ‌کند و می‌‌ خواهد بر آن جهت تأکید کند.
  • I know how you feel روشی دیگر برای گفتن “I understand” (متوجه هستم) است. به تأکید بر روی “feel” (احساس کردن) توجه کنید. گوینده می‌ خواهد همدلی و درک خود را نشان دهد.
  • I still don’t know where everything is! به ترتیب کلمات “where everything is” دقت کنید. فاعل (everything) قبل از فعل (is) می‌آید. ترتیب کلمات با پرسش مستقیم (Where is everything? (هر چیزی کجاست؟)) تفاوت دارد.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

متن انگلیسی