انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره “در اداره پست” است.

گفتگو

Postal clerk: What can I do for you today?

Carol: I need to mail this package to New York, please.

Postal clerk: OK, let’s see how much it weighs … it’s about five pounds. If you send it express, it will get there tomorrow. Or you can send it priority and it will get there by Saturday.

Carol: Saturday is fine. How much will that be?

Postal clerk: $11.35 [eleven thirty-five]. Do you need anything else?

Carol: Oh, yeah! I almost forgot. I need a book of stamps, too.

Postal clerk: OK, your total comes to $20.35 [twenty dollars and thirty-five cents].

 

توضیحات

  • What can I do for you today? توجه کنید که این پرسش با “What” (چه) شروع می ‌شود، لذا آهنگ صدا در انتهای پرسش افتان است.
  • Or, you can send it priority … به تکیه روی “or” (یا) توجه کنید که تأکید می ‌کند گزینه دیگری نیز وجود دارد.
  • $11.35 … $20.35 به دو شیوه متفاوتی که مسئول پست برای گفتن قیمت به‌کار می‌برد توجه کنید. او اول می ‌گوید یازده و سی و پنج (بدون ذکر کلمات دلار یا سنت)، سپس می ‌گوید بیست دلار و سی و پنج سنت.
  • Oh, yeah! اصطلاحی است که مورد استفاده قرار می ‌گیرد تا این معنا را برساند “I just remembered something” (تازه چیزی یادم افتاد). معمولاً پس از آن عبارت “I almost forgot” (داشت یادم می ‌رفت) می‌ آید.
  • Your total comes to … روشی است برای گفتن “the cost is …” (قیمت آن می‌ شود …).
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

 متن انگلیسی