انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره “ شبی در تئاتر “ است.

 

گفتگو

 

Shannon: What a fantastic performance! Thank you for inviting me to the musical.

Elena: You are welcome. I’m happy you enjoyed the show. The choreography of the dancers was incredible. It reminds me of when I used to dance.

Shannon: I know! You were such a talented ballerina. Do you miss dancing?

Elena: Oh, that’s very kind of you, Shannon. I do miss it sometimes. But I will always be a fan of the arts. That’s why I love going to musicals because it’s the perfect combination of song, dance and theater.

Shannon: Absolutely! I’m glad you are still an art fan too. Thank you for the invitation. It’s always a pleasure to attend an arts event with you and learn something new.

توضیحات

  • You are welcome. النا در این گفتگو پاسخ می‌دهد “You are welcome” (قابلی ندارد). او می‌توانست بگوید “Don’t mention it” (حرفش را نزن) که مثالی از کم‌اهمیت جلوه دادن موضوع است. کم‌اهمیت جلوه دادن موضوع در خصوص تعریف در فرهنگ‌ های مختلف تفاوت است. وقتی شک دارید از چه جمله ‌ای استفاده کنید، بگویید: “You are welcome” (قابلی ندارد).
  • وقتی کسی از شما تعریف می‌ کند (مثلاً “You were such a talented ballerina” خیلی بالرین با‌استعدادی هستی)، یا می ‌توانید این تعریف را بپذیرید ( “That’s very kind of you”(این نهایت لطف شما را می ‌رساند)) یا آن را کم‌اهمیت جلوه بدهید (“Oh, I wasn’t that good” (اوه، من آنقدرها هم خوب نیستم)).
  • تعریف کردن در زبان انگلیسی اغلب مستلزم استفاده از صفات تفضیلی است  (“the most …” (عالی‌ترین…) “the best …” (بهترین…)). This is the best musical playing on Broadway! / What’s the most entertaining movie you’ve seen? (این بهترین طرز نواختن موسیقی در Broadway است! / جالب ‌ترین فیلمی که تا حالا دیده‌ای چی بوده؟) با این حال تعریف را می‌توان با استفاده از ساختار “I’m a fan of …” (من طرفدار … هستم) نیز بیان کرد: I’m a fan of the arts. / I’m a big fan of theater. / I’m a huge fan of this band (من طرفدار هنر هستم / من شدیداً طرفدار این گروه هستم). به نحوه استفاده از صفت ‌ها توجه کنید.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.