پرزیدنت اوباما می گوید تغییری که در سیاست ایالات متحده در قبال کوبا در حال وقوع است مطابق با ارزش های دموکراتیک است و”به سوی مردم کوبا دست دوستی دراز می کند.”

در ۲۱ ژانویه، بلندپایه ترین هیئت نمایندگی ایالات متحده در بیش از سه دهه، گفتگوهای پردامنه ای را با مقامات کوبایی برای از سرگرفتن روابط دیپلماتیک و “تقویت مهاجرت قانونی و منظم” بین دوکشور آغاز کرد.

“تغییر سیاست در قبال کوبا می تواند به میراث بی اعتمادی در نیمکرۀ غربی پایان دهد.” –  پرزیدنت اوباما

روبرتا جیکوبسون، دستیار وزیر امور خارجه، سرپرستی هیئت نماندگی را که با مقامات کوبایی برای گفتگوهای مربوط به مهاجرت دیدار خواهد کرد به عهده دارد. این گفتگوها بر همۀ موضوعات، از تأمین امنیت پروازهای بازرگانی از میامی به هاوانا و جلوگیری از گذرنامه های جعلی گرفته تا همکاری در زمینۀ کاهش نشت نفت و مبازه با مواد مخدر تمرکز دارند.  در ۲۲ ژانویه جیکوبسون و هیئت تحت سرپرستی او گفتگوهایی را پیرامون از سر گرفته شدن روابط عادی دیپلماتیک آغاز خواهند کرد. این گفتگوها موضوع گشایش سفارت ایالات متحده، اعزام کارمندان و فرایند صدور ویزا را در بر خواهند گرفت.

جیکوبسون همچنین در نظر دارد طی دیدار خود از کوبا  با گروه های مستقل جامعۀ مدنی و همچنین با رهبران مذهبی و صاحبان مستقل کسب و سرمایه ملاقات کند.

پرزیدنت اوباما و رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در ماه دسامبر قصد خود را برای از سرگرفتن مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور اعلام داشتند.