گوگل: شرکت نوپایی که به یک غول فناوری تبدیل شد

گوگل بهتر و بیشتر از هر شرکت دیگری که در سیلیکون ولی بنیاد گذاشته شده، به فرهنگ شرکت های نوپا در عرصه فناوری عالی تجسم می بخشد. این شرکت که توسط دو دانشجوی رشته کامپیوتر در یک گاراژ تاسیس شد و شروع به کار کرد، اکنون به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکت های نوآوری در جهان تبدیل شده است. این داستان مصور آغاز کار گوگل را به تصویر می کشد.Strip1-#1-Persian

Strip1-#2-Persian

 

Strip1-#3-PersianStrip1-#4-PersianStrip2-#1-PersianStrip2-#2-Persian

 

Strip2-#3-Persian

 

Strip2-#4-Persian

 

تصاویر از کریس پیرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر از کریس پیرس