فکر می کنید برده داری تنها یادگاری از گذشته است؟ دوباره فکر کنید. طبق برآورد سازمان بین المللی کار، نزدیک به ٢١ میلیون نفر در بردگی به سر می برند. این بدان معنی است که برده داری امروز بیش از هر زمان دیگری رواج دارد.

قربانیان غالبا با پیشنهادهای دروغین شغل یا آموزش خوب فریب می خورند و با بدرفتاری جسمی، ارعاب و رفتن به زیر بار قرض هایی که نمی توانند از عهده پرداخت آن برآیند به بردگی کشیده می شوند. حتی بدتر از آن، بیش از چهار میلیون برده قربانی بهره کشی اجباری جنسی هستند.

روز ٢ دسامبر روز بین المللی الغاء برده داری است. شما می توانید به مبارزه با برده داری مدرن کمک کنید. شرکت پیکارهایی مانند هم اکنون به برده داری پایان دهید  وابسته به سازمان بین المللی کار، و پیکار سازمان یافته به وسیلۀ سازمان ملل متحد به نام پیکار قلب آبی را مورد توجه قرار دهید. همۀ ما می توانیم آگاهی عمومی را نسبت به برده داری مدرن افزایش دهیم و به آزاد شدن شمار بیشتری از قربانیان کمک کنیم.

اگر شک کردید شخصی که در نزدیک شما زندگی می کند یک قربانی است، وزارت امور خارجه اطلاعاتی در مورد این که چگونه آن شخص را شناسایی و کمک کنید در اختیار شما می گذارد.