پیش از “اسکایپ” وسیلۀ ارتباط تلفن از راه دور بود، و پیش از ایمیل، شما می بایست منتظر ورود پستچی بمانید. این دو نوآوری نه تنها به مردم امکان دادند که مقدار زیادی پول و وقت صرفه جویی کنند، بلکه توانستند مجموعۀ ارتباطات جهانی را برهم زنند و دگرگون کنند.

در 14 نوامبر، ساعت 16 به وقت گرینویچ  ریچ بارتون، یکی از موفق ترین نوآوران دگرگون کنندۀ آمریکایی برای توضیح راجع به این که کارآفرینی تحول برانگیز چگونه عمل می کند برای پاسخ به پرسش های شما در دسترس خواهد بود.

بارتون رئیس هیئت مدیره و یکی از دو بنیانگذار پایگاه داده های آن لاین Zillow  در ارتباط با مستغلات و تارنمای کاریابی  Glassdoor است. اوویدیو بوجوریان، که مدیریت طرح نوآوری جهانی از طریق دانش و فناوری (GIST) را به عهده دارد نیز به او خواهد پیوست.

اگر فکر شما می تواند در وهلۀ نهایی قیمت ها را پایین آورد و یا خدمات مناسبت تری ارائه کند، بخوبی قادر است وضع موجود را بر هم زند و به تجدید ساختار در مجموع صنعت بیانجامد.  در 14 نوامبر با پیوستن به یک بحث اینترنتی، در این زمینه آگاهی بیشتری به دست آورید و نگاهی به سایر داستان های آمریکا برای همه در ارتباط با برخی دیگر از نوآورترین کارآفرینان جهان بیندازید.