کارآفرین درختکار

شخصی که در زمین خشک درخت می نشاند (عکس از کومازا)
شرکت جنگلداری کومازا کشاورزان را به جای بریدن جنگل ها به کاشتن درخت تشویق می کند. (عکس از کومازا)

تویس هوارد موفقیت خود را در کسب و کار مدیون درخت ها می داند. او بعد از فراغت از تحصیل از دانشگاه براون از کنیا دیدن کرد. در حالی که بخش بزرگی از کنیا خشک و در معرض  بی آبی است و برای پرورش بعضی از محصولات مساعد نیست، خاک آن برای کاشتن بعضی از انواع درخت ها کاملا مناسب است.

هوارد شرکت  کومازا ، یک  کسب و کار مرتبط با جنگلداری را که با بیش از  5500 کشاورز کنیایی برای کاشتن درختان و بهره بررداری از محصول آنها کار می کند بینان گذاشت. کشاورزان درختکار از این طریق کسب در آمد می کنند و مردم کنیا نیز از مزایای ناشی از کاهش جنگل زدایی بهره مند می شوند.

هوارد به شرکت فست گفت: “من در ده ها برنامه کسب و کار تنظیم کردم. بیشتر آنها بر فکرهای بد یا متوسطی بودند. ولی فکر درختکاری  هنوز فکر خوبی است.

کارآفرینان با انواع برنامه های تجاری از 17 تا 23 نوامبر در هفته جهانی کارآفرینی شرکت می کنند. این منبع راهنمایی بهترین منبعی است که شما می توانید برای راه اندازی کسب و کار خود از آن استفاده کنید.