انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره کمک خواستن  است.

گفتگو

 

Peter: Hey! That car just ran a red light and hit that truck!

Gail: Is anyone hurt?

Peter:I don’t know … let’s call 911. … Hello? I’d like to report a car accident near the post office on Charles Street. It looks like a man is hurt. Yes, it just happened. OK, thanks. Bye.

Gail: What did they say?

Peter: They’re going to send an ambulance and a police car right away.

Gail: Good, they’re here. I hope the man is OK.

Peter: I know. You have to be so careful when you’re driving.

توضیحات

  • Hey! این عبارت برای نشان دادن تعجب به‌ کار می‌ رود. توجه کنید که چطور That car just ran a red light and hit that truck! (آن ماشین چراغ قرمز را رد کرد و با آن کامیون تصادف کرد!) با انرژی فراوان گفته می ‌شود.
  • Is anyone hurt? این یک سؤال بله/خیر است، به همین دلیل آهنگ صدا در انتهای آن خیزان است. توجه کنید که این سؤال همراه با نگرانی پرسیده می‌ شود.
  • 911 شماره تلفنی است که برای خدمات اورژانس آن را شماره‌ گیری می ‌کنید. کسی که پاسخ می‌دهد از شما در مورد وضعیت اضطراری می ‌پرسد و سپس خدمات اورژانس مورد نیاز که ممکن است افسران پلیس، آتش‌نشانی و آمبولانس باشد را اعزام می ‌کند.
  • I’d like to report a car accident near the post office on Charles Street. توجه کنید که چگونه تکیه بر روی کلمات کلیدی “car accident” (تصادف اتومبیل) “post office” (اداره پست) و “Charles Street” (خیابان چارلز) قرار داده می ‌شود. این‌ها جزئیات مهمی هستند که خدمات اورژانس باید بداند.
  • It just happened راهی است برای گفتن اینکه “It happened a moment ago” (چند لحظه پیش اتفاق افتاد). به تکیه بر روی “just” (به‌ تازگی) توجه کنید چرا که تأکید می ‌کند تصادف، همین الان اتفاق افتاده است.
  • What did they say? توجه کنید چگونه بر “say” (گفتن) تأکید می ‌شود اما آهنگ صدا در انتهای کلمه افتان می‌شود. این یک پرسش “what” (چه) است، بنابراین آهنگ صدا در انتها افتان می‌شود.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد

 

متن انگلیسی