انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره “گفتگو بعد از کلاس” است.

گفتگو

Linda: Hey! How did your physics exam go?

Frank: Not bad, thanks. I’m just glad it’s over! How about you…how’d your presentation go?

Linda: Oh, it went really well. Thanks for helping me with it!

Frank: No problem. So…do you feel like studying tomorrow for our math exam?

Linda: Yeah, sure! Come over around 10 o’clock, after breakfast.

Frank: All right. I’ll bring my notes.

 

توضیحات

  • Hey! اصطلاحی دوستانه به‌ معنی “hello” (سلام) است.
  • How did your physics exam go? روشی است برای گفتن اینکه “How was your physics exam?” (امتحان فیزیکت چطور بود؟)
  • I’m just glad … به تکیه روی “glad” (خوشحال) دقت کنید. “Just” در اینجا برای تأکید بر روی یک صفت قبل از آن به‌ کار رفته است.
  • How about you … توجه کنید که آهنگ صدا در اینجا افتان است زیرا گوینده می‌ خواهد بعد از آن پرسش دقیق ‌تری مطرح کند.
  • How’d your presentation … به فشردگی کلمات که باعث می ‌شود “How did” صدای /howdj/ و “your” صدای /yer/ بدهد دقت کنید.
  • Do you feel like در اینجا به این معنا است که “do you want to” (آیا می‌ خواهی). توجه کنید که بعد از “do you feel like” (آیا می‌ خواهی)، فعل “-ing” (studying (مطالعه کردن)) می ‌آید.
  • Come over در اینجا به معنای این است که “come to my house” (به خانه من بیا).
  • Notes دانش‌آموزان از آنچه که معلم در حین درس می‌گوید یاد داشت‌برداری می ‌کنند.

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

 متن انگلیسی