انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید. موضوع گفتگوی امروز، معارفه های رسمی است.

Margaret: Mr. Wilson, I’d like you to meet Dr. Edward Smith.

Mr. Wilson: It’s nice to meet you, Dr. Smith.

Dr. Smith: Pleasure to meet you, too.

Margaret: Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade.

Mr. Wilson: Oh? That’s my field, too. I work for the United Nations.

Dr. Smith: In the Development Program, by any chance?

Mr. Wilson: Yes. How did you guess?

Dr. Smith: I’ve read your articles on technical assistance. They’re excellent.

توضیحات

·         Mr. Wilson, I’d like you … به آهنگ بالارونده “Mr. Wilson,” توجه داشته باشید که برای خطاب قرار دادن اشخاص به کار می‌رود. به “d” در “I’d like” دقت کنید که به معنای I would like می‌باشد و بسیار با I like (دوست دارم/خوشم می‌آید) تفاوت دارد. (“I’d like” همچون “I would like” (مایلم) یا “I want” (می‌خواهم) است.)

·         Dr. Smith is an economist.. به تکیه روی “economist” (اقتصاددان) دقت کنید. این کلمه محتوایی دارای معنای جدیدی است بنابراین، بر روی آن تاکید می‌شود. کلمه“economist” چهار بخش دارد و تکیه آن بر بخش دوم (e-CON-o-mist) است.

·         He just finished writing … کلمه “just” در این جمله به معنای گذشته بسیار نزدیک است. “just” معمولا با افعال گذشته ساده مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که انجام فعل در آنها پایان یافته است. با این حال، با افعال زمان حال کامل نیز به کار می‌رود (He’s just finished writing …/ او تازه نوشتن … را تمام کرده است).

·         Development program. از آنجایی که این دو کلمه یک اسم مرکب ساخته‌اند، تکیه اصلی بر “development” (توسعه) قرار می‌گیرد.

·         By any chance? به همان معنی “possibly” (احتمالا) می‌باشد. به آهنگ بالارونده که در سوالات بله/خیر به کار می‌رود توجه کنید که تاکید بر درست بودن چیزی دارد.

 

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.