نگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، “در چه چیزهایی مهارت دارید؟ است.

گفتگو

Sandra: So … what should we do?

Julie: Well, I like to do arts and crafts, and I’m really good at drawing. What do you think?

Sandra: Hmm … how about playing a board game? That would be more fun.

Julie: OK. Let’s play Scrabble! I’m really good at spelling, too!

Sandra: Oh, yeah? We’ll see about that!

 

توضیحات

  • So … توجه کنید که حرف “o” در اینجا کشیده می ‌شود و همراه با آهنگ صدا است که نشان‌ دهنده سر رفتن حوصله است.
  • I’m really good at در اینجا “Really” (واقعاً) به‌ معنای “very” (خیلی) است و برای تأکید بر “good” مورد استفاده قرار می ‌گیرد. این کلمه قبل از صفت می ‌آید.
  • What do you توجه کنید که در اینجا تلفظ به صورت “Whaddaya” به نظر می‌ رسد.
  • Hmm … برای نشان دادن این مسئله به‌ کار می ‌رود که گوینده در حال فکر کردن است. همچنین از آن برای نشان دادن مخالفت گوینده با این ایده استفاده می‌ شود.
  • How about برای مطرح کردن پیشنهادی احتمالی مورد استفاده قرار می‌ گیرد. گوینده می‌خواهد ایده‌ای را مطرح کند و در عین حال نمی‌ خواهد خیلی قاطع باشد.
  • Let’s برای مطرح کردن پیشنهادی قاطع استفاده می‌ شود. گوینده از نقشه ‌اش مطمئن است.
  • Oh, yeah? We’ll see about that! عبارت “Oh, yeah?” به روشی توأم با شوخی برای نشان دادن نوعی رقابت دوستانه استفاده می‌شود. به تأکید بر روی “that” (آن) که به  “good at spelling” (مهارت داشتن در املا) برمی‌ گردد، توجه کنید.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.