انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید. موضوع گفتگوی امروز، احوالپرسی و خداحافظی غیررسمی است.

گفتگو

Jane: Hi Helen! How’s it going?

Helen: Fine, thanks — and you?

Jane: Just fine. Where are you off to?

Helen: To the library. I’ve got a history exam next week and need to start studying. Ugh.

Jane: Oh, no. Well, I’ll see you later then. Good luck!

Helen: Thanks. See you later.

توضیحات

  • “Hi”  شیوۀ غیر رسمی “سلام” گفتن است. توجه کنید که تکیه بر روی صوت “i” در “hi” نشان می دهد که جین از دیدار هلن بسیار خوشحال است.
  • “How’s it going?” روشی معمول و غیر رسمی است برای گفتن “حال شما چطور است؟”
  • “Fine, thanks — and you?”  “خوبم ، متشکرم- و شما چطورید؟” در اینجا به لحنی که در “and you?” به کار رفته است توجه کنید. این لحن نشان می دهد که هلن به آنچه که جین برای گفتن دارد علاقه مند است.
  • “Where are you off to?”  یک شیوۀ غیر رسمی برای گفتن “کجا می روید؟ ” است. به پایین آمدن لحن توجه کنید که نشان می دهد این یک پرسش غیر رسمی است و نه سؤالی که باید پاسخ “آری/نه” به دنبال داشته باشد.
  • “To the library.”  “به کتابخانه”  توجه کنید که در اینجا هلن نمی گوید “دارم می روم” ، چون موضوع رفتن پیش از این در پرسش “به کجا می روید؟” مطرح شده بود.
  • “Oh, no.”  روشی است برای گفتن این که “من با شما همدردی می کنم” یا “من می فهمم که شما خوشحال نیستید.”
  • “See you later”  “شما را بعداً می بینم” شیوۀ غیر رسمی “خداحافظ”  “goodbye.” گفتن است.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.