انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، در سینما” است.

 

گفتگو

Bob: We’d like two tickets for the 3:30 show, please.

Ticket Sales: Here you go. Enjoy the movie![Inside the theater]

Bob: Would you mind moving over one, so my friend and I can sit together?

Woman: No, not at all.

Bob: Thanks a lot.

 

توضیحات

  • The 3:30 show فیلم ‌ها در طول روز در زمان‌ های متفاوتی نمایش داده می‌ شوند. این عبارت به فیلمی اشاره می‌ کند که در ساعت۰ ۳:۳ شروع می‌شود. به تأکید بر روی ۳:۳۰  توجه کنید.
  • Enjoy the movie! توجه کنید که آهنگ صدا بر روی movie (فیلم) خیزان است. این عبارت به شیوه‌ای دوستانه گفته می ‌شود و پس از آن علامت تعجب می ‌آید.
  • Would you mind روشی مؤدبانه برای پرسیدن این است که “Can you do something for me?” (آیا می ‌توانید کاری برایم انجام دهید). توجه کنید که فعل به  “-ing” ختم می ‌شود. این ساختار را با “Would you mind if I” (اشکالی ندارد اگر) + فعل منتهی به “-ed” مقایسه کنید (Would you mind if I opened the window? (اشکالی ندارد اگر پنجره را باز کنم؟))
  • Moving over one در این ‌جا “one” (یک) مخفف “one seat” (یک صندلی) است.
  • No, not at all روشی است برای گفتن اینکه “No, I don’t mind” (نه، مهم نیست) یا “I will be glad to” (خوشحال می ‌شوم). توجه کنید که پاسخ به “Would you mind” (اشکالی ندارد اگر) به شکل منفی است.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.

متن انگلیسی