انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

گفتگو

Patty: I’m really excited for Aunt Mary’s surprise birthday party this afternoon! Aren’t you?

Susan: Yeah! How old is she?

Patty: She’ll be 55 on May 14th [fourteenth].

Susan: Wow! I didn’t know that my mom was older — she’s going to be 57 on September 2nd [second]. Anyway, Aunt Mary’s going to be so surprised to see us all here!

Patty: I know! But we still have to get all the food set up before she gets here… OK, we’re all ready now. Shh! She’s here!

All: Surprise!

توضیحات

  • I’m really excited … به تأکید بر روی “really” (واقعاً) توجه کنید. “Really” در اینجا برای تأکید بر صفت “excited” (هیجان‌زده) مورد استفاده قرار می‌ گیرد.
  • Birthday party توجه داشته باشید که به‌ طور معمول تکیه اسم مرکب بر روی جزء اول ترکیب قرار می‌ گیرد.
  • Aren’t you? این سؤال کوتاه منفی نشان می‌ دهد که گوینده انتظار دارد پاسخ مثبتی بشنود. پتی تصور می ‌کند که سوزان هم مشتاقانه منتظر مهمانی است.
  • She’ll be 55 توجه کنید که در اینجا تکیه بر روی “55” است. این بخش، پاسخ به این سؤال است که “How old is she?” (چند سالش است؟)
  • Fourteenth توجه داشته باشید که از “th” برای اعداد ترتیبی از 4 به بعد استفاده می ‌کنیم [نه برای first (نخستین)،  second (دومین) و  third(سومین)]. تکیه بر روی بخش دوم کلمه است [fourTEENTH]. آن را با “fortieth: 40th” (چهلمین) [FORtieth] مقایسه کنید.
  • She’s going to be … توجه کنید که این عبارت چطور به ‌شکل “gonna be” تلفظ می‌ شود. در عوض چهار بخش “go/ing/to/be” تنها سه بخش “ga/na/be” تلفظ می ‌گردد.

 

آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی   در
اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.