انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره سفارش دادن غذا در رستوران است.

گفتگو

Waiter: Hello, I’ll be your waiter today. Can I start you off with something to drink?

Ralph: Yes. I’ll have iced tea, please.

Anna: And I’ll have lemonade.

Waiter: OK. Are you ready to order, or do you need a few minutes?

Ralph: I think we’re ready. I’ll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas. Waiter: How do you want the beef — rare, medium or well done?

Ralph: Well done, please.

Anna: And I’ll just have the fish, with potatoes and a salad.

 

توضیحات 

  •  Can I start you off with something to drink? به این نکته توجه کنید که این پرسش با “Can” (می ‌توانم) شروع می‌شود. از آنجا که این یک پرسش بله/خیر است، آهنگ صدا در انتها صعودی است.
  • And I’ll have lemonade. به تکیه‌ ای که آنا بر “I’ll” (می‌ خواهم) و “lemonade” (لیموناد) قرار می ‌دهد تا بر انتخاب خود تأکید کند، توجه نمایید.
  • Are you ready to order, or do you need a few minutes? در اینجا واژه “or” (یا) نشان‌ دهنده انتخاب است. به خیزان بودن آهنگ صدا در کلمه order (سفارش دادن) و اُفتان بودن آن در کلمه minutes (دقیقه) توجه کنید (اولین گزینه “Are you ready to order?” (آیا آماده سفارش دادن هستید) و گزینه دوم “Do you need a few minutes?” (یا چند دقیقه دیگر وقت لازم دارید؟) است).
  • I’ll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas. توجه کنید که تکیه بر روی “tomato soup” (سوپ گوجه)، “roast beef” (روست بیف)، “mashed potatoes”  (پوره سیب ‌زمینی)  و “peas” (نخود سبز) است. همچنین توجه کنید که کلمات “tomato soup” (سوپ گوجه)، “roast beef” (روست بیف) و “mashed potatoes”  (پوره سیب ‌زمینی) مرکب هستند. در هر عبارت تکیه بر روی کلمه دوم قرار می‌ گیرد.
  • Well done, please. توجه کنید که فاعل و فعل در پاسخ حذف شده‌اند؛ تنها اطلاعات ضروری ارائه می‌شود.
  • I’ll just have the fish. آنا در اینجا به این دلیل کلمه “just” (فقط) را می‌گوید که نمی‌خواهد پیش‌غذا بخورد.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.