انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول چند هفته آینده ما هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهیم داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، درباره ایاب و ذهاب است.

گفتگو

 

Joyce: Should we take a taxi or a bus to the mall?

Bill: Let’s take a bus. It’s impossible to get a taxi during rush hour.

Joyce: Isn’t that a bus stop over there?

Bill: Yes…Oh! There’s a bus now. We’ll have to run to catch it.

Joyce: Oh, no! We just missed it.

Bill: No problem. There’ll be another one in 10 minutes.

توضیحات

  • Should we … or …? روشی است برای پرسیدن “Which is better?” (کدام یکی بهتر است). “Should” (باید) برای پرسیدن نظر مورد استفاده قرار می‌ گیرد. توجه کنید که در اینجا از “Will” استفاده نمی ‌کنیم.
  • Take a taxi or a bus? کلمه “or” (یا) در اینجا نشان ‌دهنده انتخاب است. به خیزان بودن آهنگ صدا بر روی کلمه taxi (اولین انتخاب) و افتان بودن آن بر روی کلمه bus (دومین انتخاب) توجه کنید.
  • Let’s (Let us) به معنای “I think we should do this” (به‌ نظرم باید این کار را انجام دهیم) است.
  • Rush hour ساعتی از روز که اکثر مردم در حال رفتن به سر کار یا برگشتن هستند. در بسیاری از شهرهای آمریکا، ساعت شلوغی از حدود 7:30-9 صبح و از حدود 4:30-6:30 بعدازظهر است. توجه کنید که “rush hour” (ساعت پرتردد) یک اسم مرکب است و تکیه اصلی بر روی کلمه اول قرار دارد.
  • Isn’t that این یک پرسش منفی است. گوینده انتظار دارد پاسخ مثبت بشنود. از آن برای بررسی اطلاعات استفاده می ‌شود.
  • Bus stop یک اسم مرکب است و تکیه اصلی بر روی کلمه اول است.
  • Oh! حرف اظهار تعجب است که از آن برای ابراز نگرانی و تعجب استفاده می‌ شود.
  • Oh, no! اصطلاحی است که برای ابراز ناامیدی استفاده می‌ شود.
  • We just missed it  در اینجا به این معنا است که “We arrived a moment too late to get the bus” (یک لحظه دیگر رسیدیم و نتوانستیم سوار اتوبوس شویم). به تأکید بر روی “just” (فقط) توجه کنید که برای نشان دادن گذشته بسیار نزدیک استفاده می ‌شود.
  • No problem در اینجا یعنی “It doesn’t matter” (مهم نیست).

متن انگلیسی