انگلیسی یاد می گیرید؟ در طول ماه های نوامبر و دسامبر ShareAmerica هر روز گفتگوهایی را با ارائه فایل های صوتی و توضیحات در اختیار شما قرار خواهد داد تا تمرین کنید.

موضوع گفتگوی امروز، “ورزش مورد علاقه ‌ات چیست؟ است.

گفتگو

Phil: What time is that soccer game on? I thought it started at noon.

Jack: We must have had the wrong time. Oh, well … soccer’s not my favorite sport anyway. I much prefer basketball.

Phil: Oh, really? I thought your favorite sport was tennis. I’m a big fan of basketball too.

Jack: How about a game sometime?

Phil: Sure thing! Why don’t we go shoot some hoops now since the soccer game isn’t on?

Jack: Excellent idea. Let’s go.

توضیحات

  • What time is that soccer game on? یعنی “When does the soccer game start?” (بازی فوتبال کی شروع می ‌شود) “What time” (چه موقع) + چیزی + “on” اصطلاح رایجی است که از آن برای پرسیدن زمان شروع برنامه تلویزیونی یا فیلم استفاده می‌ شود.
  • I much prefer basketbal در اینجا به این معنی است که “I like basketball a lot more than soccer” (من بسکتبال را خیلی بیشتر از فوتبال دوست دارم). توجه کنید که “much” (خیلی بیشتر) تکیه دارد که نشان می‌ دهد گوینده واقعاً بسکتبال را دوست دارد.
  • Oh, really? به خیزان بودن آهنگ صدا بر روی “really” (واقعاً) توجه کنید. این امر نشان می‌دهد که گوینده، متعجب شده است. او فکر می‌کرده که جک تنیس را از بیش از سایر [ورزشها] دوست دارد.
  • I’m a big fan of basketball روشی است برای گفتن “I like basketball very much” (من بسکتبال را خیلی دوست دارم) (“to be a fan of” (طرفدار چیزی بودن) اصطلاحی است دوستانه که از آن برای توصیف چیزی که واقعاً دوست دارید استفاده می ‌شود).
  • How about a game در اینجا به این معنا است که “Let’s play a basketball game” (بیایید یک دور بسکتبال بازی کنیم).
  • Sure thing! اصطلاحی دوستانه است به معنی “OK” بسیار خوب.
  • Shoot some hoops یعنی بستکبال را به‌ صورت غیررسمی بازی کردن. این اصطلاح دوستانه بین دوستان مورد استفاده قرار می ‌گیرد.
آماده یادگیری بیشتر زبان انگلیسی هستید؟ مطالبی که ما در اینجا عرضه می کنیم به شما کمک می کنند. و وزارت امور خارجه نیز منابعی عالی در اختیار آموزگاران و شاگردان در همه سطوح می گذارد.