دانستنی ها: انتخابات میان دوره ای ایالات متحده

شهروندان ایالات متحده برای انتخابات میان دوره ای ٢٠١٤ آماده می شوند- انتخاباتی که در سرتاسر کشور در نیمه دوره خدمت چهارساله رئیس جمهوری برگزار می شود. در حال حاضر، جمهوریخواهان اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان ایالات متحده را در دست دارند، در حالی که دموکرات ها در مجلس سنای کشور دارای اکثریت هستند. در چهارم نوامبر، آمریکایی ها برای انتخاب ٤٣٥ عضو مجلس نمایندگان، ٣٦ سناتور، فرمانداران ٣٦ ایالت، و هزاران تن از مقامات ایالتی و محلی به پای صندوق های رأی خواهند رفت.

ببینید پای چه منافعی در انتخابات میان دوره ای آتی در میان است.

Republican
جمهوریخواها
Democrat
دموکراتها

رقابتهای کنگره

پای چه منافعی در میان است؟
در حال حاضر، کنترل مجلس نمایندگان در دست جمهوریخواهان و کنترل مجلس سنا در دست دموکرات ها است:

مجلس نمایندگان کنونیسنای کنونی
٢۳۳ جمهوریخواه۴۵ جمهوریخواه
۱٩٩ دموکرات ۵۳ دموکرات
۳ کرسی خالی٢ مستقل
مجموع ۴۳۵ کرسی
٢۱۸ کرسی برای کسب اکثریت لازم است
مجموع ۱۰۰ کرسی
۵۱ کرسی برای کسب اکثریت لازم است
(هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می شوند)(۳۶ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا)
جمهوریخواهان ۱۵ کرسی، و دموکرات ها ٢۱ کرسی
از ۳۶ کرسی را که به رأی گذاشته می شوند در دست دارند.

رقابتها در سطح فرمانداران

فرمانداران ۳۶ ایالت از ۵۰ ایالت

mid election map2

وضعیت کنونی کرسی ها ٢٢ جمهوریخواه ۱۳ دموکرات۱ مستقل

Source: 2014.state-election.info


چه کسانی می توانند رأی دهند؟
همه شهروندان آمریکایی هجده سال به بالا که برای رأی دادن ثبت نام کرده اند