خورد و خوراک: بحثی داغ در دیگ ملتینگ پات آمریکا

غذاهای هندی روی میز

شاید بتوان گفت آمریکایی های انگلیسی زبان با شکم خود فکر می کنند، چون آنها اغلب برای ابراز حرف خود از اصطلاحات مربوط به غذا استفاده می کنند.  اگر با یک آمریکایی صحبت کنید، دیر یا زود یک اصطلاحات آشپزی به گوش تان خواهد خورد. مثلا اصطلاحاتی مانند عبارات زیر را در نظر بگیرید:  

“آشپز که دو تا شد…” : “Too many cooks in the kitchen”

“مثل آب خوردن می مونه”- کاری بسیار آسان:  “A piece of cake”

برای مطالعه اصلاحات روزمره انگلیسی آمریکایی در ارتباط با غذا به صفحه انگلیسی مراجعه کنید.

سایر منابع برای آموختن انگلیسی

مرکز منبع انگلیسی آمریکایی و صفحه انگلیسی آمریکایی در فیسبوک به شما برای تسلط بر انگلیسی محاوره ای کمک می کند. صدای آمریکا داستانهای خبری، و نوارهای کوچک پخش می کند و ابزار های رایگان دیگری برای کمک به دانشجویان در سطوح گوناگون در اختیار می گذارد. 

با مراجعه به صفحه یادگیری زبان انگلیسی ShareAmerica به مقاله های دیگری درباره منابع یادگیری زبان دسترسی پیدا کنید.