کمیته ای که در سنای ایالات متحده  بر کار جامعۀ اطلاعاتی ایالات متحده نظارت دارد گزارشی پیرامون روش های مورد استفادۀ سازمان اطلاعات مرکزی (CIA ) در بازداشت و بازجویی، که پرزیدنت اوباما در آغاز دورۀ تصدی خود در ٢٠٠٩ به آنها پایان داد، منتشر کرد.

پرزیدنت اوباما امروز این نکته را روشن کرد که با خارج ساختن این اطلاعات از طبقه بندی محرمانه و علنی ساختن آن برای عموم موافق است. به کاربردن این روش ها در گذشته نشان دهندۀ چگونگی رویارویی ایالات متحده با تهدید تروریسم، که امروز ما همچنان با آن مواجه هستیم، نیست.

در سالهای بعد از ١١ سپستامبر، با ترس موجهی در رابطه با حملات بیشتر و مسؤلیت جلوگیری از فاجعه کشته شدن افراد بیشتر، دولت سابق با گزینه های دردناکی در رابطه با چگونگی تعقیب القاعده و پیشگیری از حملات تروریستی بیشتری علیه کشورمان مواجه بود. همانگونه که من پیش از این هم گفته ام، در آن ایام دشوار کشور ما بسیاری از کارها را درست انجام داد.  در همانحال پاره ای اقدامات صورت گرفت که با ارزشهای ما منافات داشت. به همین دلیل من هنگام بدست گرفتن امور دولت بدون هیچ ابهامی شکنجه را ممنوع کردم، زیرا یکی از مؤثر ترین ابزارهای ما در نبرد با تروریسم و ایمن نگهداشتن آمریکاییان، وفادار ماندن به آرمانهای خودمان در داخل کشور و در خارج است. ..

ما بر همۀ عناصر قدرت خود، از جمله قدرت و الگوی برخاسته از آرمانهای بنیانگذارانمان تکیه خواهیم کرد.  به همین سبب من پیوسته از خارج ساختن گزارش امروز از طبقۀ محرمانه پشتیبانی کرده ام. هیچ کشوری خالی از عیب نیست.  ولی یکی از نیرومندی هایی که آمریکا را استثنایی می سازد آمادگی ما برای مقابلۀ باز و علنی با گذشتۀ خود، و رویارویی با نارسایی های ما و ایجاد تغییر و بهتر عمل کردن است.

جان کری، وزیر امور خارجه افزود:

پرزیدنت اوباما هنگام عهده دارشدن تصدی امور این سیاست ها را دگرگون ساخت و در ظرف یک هفته برنامۀ شکنجه و بازداشت و بازجویی پشت درهای بسته را ممنوع کرد. پایان دادن به این شیوه ها به یک دلیل ساده و نیرومند کار درستی بود: آنها با ارزشهای ما در تضاد بودند. آنها هویت ما را معرفی نمی کردند، آنها ما را آنچنان که هستیم و یا آنچنان که می بایست بشویم نشان نمی دادند، زیرا نیرومند ترین کشور روی زمین نباید میان حفظ امنیت و ترویج ارزشهای ما یکی را برگزیند.

 (متن بیانات هر دو در زیر آمده است.)

پرزیدنت اوباما در سومین روزتصدی خود با صدور یک فرمان اجرایی روش های بازجویی را که پس از حملات ترورستی ١١ سپتامبر مورد استفادۀ جامعۀ اطلاعاتی قرار داشت ممنوع ساخت.

متن کامل سخنان پرزیدنت اوباما

در طول تاریخ ما، ایالات متحده برای به پا خاستن به خاطر آزادی، دموکراسی و کرامت ذاتی و حقوق انسانی مردم بیش از هر کشور دیگری در سرتاسر گیتی کوشیده است. ما به عنوان آمریکایی یک دین عمیق حق شناسی به شهروندان خود که برای ایمن نگهداشتن ما خدمت می کنند، و در میان آنها در قبال مردان و زنان جامعۀ اطلاعاتی مان، شامل سازمان اطلاعات مرکزی بر گردن داریم. این خادمان مردم بعد از حملات وحشتناک ١١ سپتامبر برای از میان برداشتن هستۀ کانونی القاعده، اجرای عدالت دربارۀ اوسامه بن لادن، مختل ساختن عملیات تروریستی و خنثی کردن حملات به طور خستگی ناپذیری در تلاش بوده اند. ردیف های پر ابهت ستارگان بر دیوار یادبود CIA به کسانی که جان خود را برای محافظت از جان ما فدا کرده اند ادای احترام می کنند.  مأموران حرفه ای اطلاعاتی ما افراد میهن پرستی هستند و ما به خاطر خدمات و فداکاری های قهرمانانۀ آنان از امنیت بیشتری برخورداریم.

در سالهای بعد از ١١ سپستامبر، با ترس موجهی در رابطه با حملات بیشتر و مسؤلیت جلوگیری از فاجعه کشته شدن افراد بیشتر، دولت سابق با گزینه های دردناکی در رابطه با چگونگی تعقیب القاعده و پیشگیری از حملات تروریستی بیشتری علیه کشورمان مواجه بود. همانگونه که من پیش از این هم گفته ام، در آن ایام دشوار کشور ما بسیاری از کارها را درست انجام داد.  در همانحال پاره ای اقدامات صورت گرفت که با ارزشهای ما منافات داشت. به همین دلیل من هنگام بدست گرفتن امور دولت بدون هیچ ابهامی شکنجه را ممنوع کردم، زیرا یکی از مؤثر ترین ابزارهای ما در نبرد با تروریسم و ایمن نگهداشتن آمریکاییان، وفادار ماندن به آرمانهای خودمان در داخل کشور و در خارج است…

گزارش امروز کمیتۀ امنیت سنا به تفصیل  یکی از عناصر پاسخ ما را به ١١ سپتامبر- برنامۀ بازداشت و بازجویی CIA – که من به آن را در نخستین روزهای تصدی خود رسماً پایان دادم- تَشریح می کند. گزارش به صورت مستند به یک برنامۀ ناراحت کننده، مشتمل بر شیوه های شدّت یافتۀ بازجویی از متهمان تروریسم در تأسیسات مخفی خارج از ایالات متحده می پردازد و اعتقاد دیرینۀ مرا دایر بر این که این روشهای مبتنی بر شدت عمل نه تنها با ارزشهای ما به عنوان یک کشور منافات دارند، به اقدامات وسیع تر ضد تروریسم یا به منافع امنیت ما هم خدمتی نمی کنند. افزوده بر این، به کاربستن این روش ها آسیب های بسیاری به حیثیت آمریکا در جهان وارد ساخته اند و پیگیری منافع ما را همراه با متحدان و شرکایمان دشوار تر ساخته اند. به همین دلیل من همچنان با استفاده از اختیارات خود به عنوان رئیس جمهوری، برای حصول اطمینان از این که ما بار دیگر هرگز به آن روش ها متوسل نمی شویم ادامه خوهم داد.

من به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح مسؤلیتی بزرگتر از حفظ ایمنی و امنیت مردم آمریکا ندارم. بنا بر این، ما همچنان در پیکار خود علیه القاعده و وابستگان آن و دیگر افراط گرایان خشونت طلب سرسخت خواهیم بود. ما بر همۀ عناصر قدرت خود، از جمله قدرت و الگوی برخاسته از آرمانهای بنیانگذارانمان تکیه خواهیم کرد.  به همین سبب من همواره به خارج ساختن گزارش امروز از طبقه بندی محرمانه پشتیبانی کرده ام. هیچ کشوری عاری از عیب نیست.  ولی یکی از نیرومندی هایی که آمریکا را استثنایی می سازد آمادگی ما برای مقابلۀ علنی با گذشتۀ خود، و رویارویی با نارسایی های ما و ایجاد تغییر و بهتر عمل کردن است. من امیدوارم گزارش امروز، به جای هر دلیل دیگری برای نبرد دوباره با استدلال های کهنه، ما را برای رها کردن این روش ها در جایی که به آن تعلق دارند – یعنی در گذشته – یاری دهد. امروز همچنین به ما یاد آوری می کند که پاسداری ما از ارزَشهامان موجب ضعف ما نمی شود، بلکه ما را نیرومندتر می سازد و ایالات متحدۀ آمریکا همچنان به عنوان بزرگترین قدرت پشتیبان آزادی و کرامت انسانی که جهان تاکنون سراغ داشته است، باقی خواهد ماند.

متن کامل بیانات جان کری، وزیر امور خارجه

انتشار این گزارش بار دیگر بر این نکته تأکید می گذارد که یکی از قدرت های آمریکا توانایی نظام دموکراتیک ما در شناختن تاریخمان و دست و پنجه نرم کردن با آن، اذعان به اشتباهات و اصلاح مسیر است. این موضوع صفحۀ جداگانه ای را در تاریخ ما رقم می زند. پرزیدنت اوباما هنگام تصدی مقام ریاست جمهوری این سیاست ها را دگرگون ساخت و در ظرف یک هفته برنامۀ  شکنجه و بازداشت و بازجویی پشت درهای بسته را ممنوع کرد. پایان دادن به این روش ها به یک دلیل ساده و نیرومند کار درستی بود: آنها با ارزش های ما در تضاد بودند. آنها هویت ما را معرفی نمی کردند، آنها ما را آنچنان که هستیم و یا آنچنان که می بایست بشویم نشان نمی دادند، زیرا نیرومند ترین کشور روی زمین نباید میان حفظ امنیت و ترویج ارزش های ما یکی را برگزیند.

اکنون این گزارش روشنایی بیشتری بر آن دوره که بیشتر از پنج سال از آن گذشته است، می اندازد تا ما بتوانیم دربارۀ تاریخمان به بحث و مناظره بپردازیم – و سپس بار دیگر نگاهمان را به آینده بدوزیم.

در حالی که این بحث در گیرشده است، من میل دارم تأکید کنم که هرچند آزمون دوبارۀ آن دوره ناراحت کننده و ناخوشایند است، آنچه اهمیت دارد این است که هیچکس آن دوره را در ذهن خود به عنوان معرف جامعۀ اطلاعاتی ما تلقی نکند. هر روزی که می گذرد، وزارت امور خارجه و دیپلمات های ما و خانواده هاشان به خاطر مردان و زنانی که در CIA و جامعۀ اطلاعاتی ما خدمت می کنند، در امنیت بیشتری به سر می برند. آنها به همان روش دیپلمات ها و نظامیان ما برای خدمت به کشورشان قدم پیش می گذارند. آنها جان خود را برای ایمن نگهداشتن ما و تقویت سیاست خارجی آمریکا و امنیت ملی به خطر می اندازند. در یک کلام، واقعیت های وحشتناک این گزارش معرف آنها، چنانکه هستند نیست. این سابقه همچنین از نظر چگونگی استنباط ما از تاریخ حائز اهمیت است.