ترسیم چهره یک آدم و دنده (اهدایی فیلیپ ویلسون)

شما چگونه کارآفرین شدید؟

این مقاله بخشی از مجموعه مقالات ShareAmerica درباره کارآفرینان جوانی است که به جهان شکل می دهند و بصورت انگلیسی ساده و به منظور...