پرزیدنت اوباما خواهان برابری دستمزد زنان با مردان شد

اگر شما نیمی از اعضای یک تیم را حذف کنید، این تیم چه قدرتی خواهد داشت؟ این پرسشی است که پرزیدنت اوباما در رابطه با دستمزد برابر برای مردان و زنان مطرح می کند.