آمریکایی های دچار معلولیت

مردی که عینک آفتابی به چشم دارد در کنار دستگاه نصب شده در کنار گذرگاه عابر پیاده ایستاده است. (وزارت امور خارجه)

روال روزمره زندگی یک دانشجوی نابینا

Thanks to accommodations for the disabled that were mandated by the Americans with Disabilities Act people with disabilities are able to live normal lives.