دگرباشان جنسی

(© Shawn Goldberg/Shutterstock.com)

معنی “+” در +LGBTQI چیست؟

افراد برای شناسایی هویت یا گرایش جنسی خود از اصطلاحات مختلفی استفاده می کنند. اصطلاح +LGBTQI این تنوع را بازتاب می کند.