ویروس کرونا

(U.S. Government)

ایالات متحده واکسن های کووید-۱۹ را به سراسر جهان ارسال می...

ایالات متحده میلیاردها دلار به توزیع واکسن های کووید-۱۹ ، کمک مالی به کوواکس، و ارائه تجهیزات پزشکی به کشورهای سراسر جهان اختصاص می دهد.
Graphic image of three silhouette women, two with hair and one with turban (© Shutterstock.com)

مقابله با “همه گیری پنهان” خشونت مبتنی بر جنسیت

موارد خشونت خانگی در طول همه گیری کووید-۱۹ در سرتاسر جهان افزایش یافته است. درباره تلاش های ایالات متحده برای پایان دادن به این "همه گیری پنهان" بیشتر بدانید.
 (© Rafiq Maqbool/AP Images)

ایالات متحده در ۲۰۲۱ واکسن های کووید-۱۹ را به کشورهای سراسر...

در ۲۰۲۱، ایالات متحده برای کمک به کشورها در مبارزه با کووید-۱۹ به آنها واکسن، تجهیزات پزشکی، و تعلیم و آموزش ارائه داد. درباره این تلاش ها بیشتر بخوانید.
(© Brian Inganga/AP Images)

ایالات متحده ۵۸۰ میلیون دلار به سازمان های جهانی برای مبارزه...

سازمان ‌های چندجانبه در سراسر جهان با همه‌ گیری کووید-۱۹ مبارزه می ‌کنند. ببینید ایالات متحده چگونه از این تلاش های حیاتی حمایت می کند.
یک زن با کت آزمایشگاهی برای تزریق واکسن آماده می شود (U.S. Government)

ایالات متحده واکسن های کووید-۱۹ را به سراسر جهان ارسال می...

ایالات متحده میلیاردها دلار به توزیع واکسن های کووید-۱۹ ، کمک مالی به کوواکس، و ارائه تجهیزات پزشکی به کشورهای سراسر جهان اختصاص می دهد.
(© UNICEF/Sujan)

رفع چالش های تحویل واکسن

بسیاری از دوزهای واکسن کووید-۱۹ باید در دمای زیر صفر نگهداری شوند. ببینید ایالات متحده و شرکا چگونه از مؤثر باقی ماندن واکسن های اهدایی اطمینان حاصل می کنند.

ترویج یکسان نگری و برابری برای همه

دولت بایدن- هریس یک استراتژی بلندپروازانه ده ماده ای را برای دستیابی به برابری جنسیتی پیش گرفته است. ببینید این طرح شامل چه مواردی می شود.
(© Olivier Douliery/AP Images)

ایالات متحده در منطقه هند- آرام یک “شریک ثابت قدم” است

ایالات متحده برای افزایش رفاه و امنیت و بهبودی از همه گیری کووید-۱۹، مشارکت های خود را در سراسر منطقه هند- آرام گسترش می دهد.
(© Shutterstock)

مردم زامبیا دیگران را به دریافت واکسن کووید-۱۹ تشویق می کنند

شهروندان زامبیایی دیگران را تشویق می کنند تا برای محافظت از خود و اطرافیانشان در برابر کووید-۱۹ واکسینه شوند.