میراث فرهنگی

خرابه های بازسازی شده در بالای تپه (ACOR/TWLCRM)

از مغولستان تا مکزیک: نجات گنجینه ها پیش از نابودی آنها

در اردن، دو مجسمه سنگی ابولهول به بازمانده معبد شیرهای بالدار، که یکی از آنها مهم ترین معبد در شهر باستانی پترا است، مشرف...